top of page

Funproduction s.r.o., Bodická 70/48, 031 01, Liptovský Mikuláš, IČO: 50 798 316 

 

Obchodné podmienky - príloha k záväznej objednávke

1. Obchodné podmienky:
Vzťahy medzi spoločnosťou Funproduction s.r.o., Liptovský Mikuláš a jej klientmi sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.

2. Objednávka:

Ná základe cenovej ponuky, môžete vytvoriť objendávku. Po obdržaní objednávky, spätne preveríme dostupnosť objednaných služieb. Následne Vám zašleme potvrdenie Vašej objednávky a vystavíme preddavkovú faktúru.

 

3. Ceny služieb:
Ceny sú stanovené dohodou medzi spoločnosťou Funproduction s.r.o. a klientom.

4. Platobné podmienky:

Platba na náš účet formou preddavkovej faktúry vo výške 50% z celkovej dohodnutej sumy za objednané služby. Táto suma musí byť pripísaná na náš účet najneskôr 10 dní pre konaním eventu. Po skončení eventu, Vám bude vystavená vyúčtovacia faktúra so splatnosťou 14 dní, od dodania služby.

 

5. Storno podmienky:

V prípade zrušenia akcie deň pred konaním, alebo v deň konania akcie Vám budeme účtovať 100% z celkovej dohodnutej sumy.
Zrušenie akcie 7 dní pred jej konaním Vám budeme účtovať 50% z celkovej dohodnutej sumy.

 

6. Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb:
Právo na zmeny v poskytovaných službách, alebo zrušenie objednávky má spoločnosť Funproduction s.r.o. v nasledovných prípadoch:

  • v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok

  • v prípade ohrozenia bezpečnosti klientov

  • pri nenaplnení minimálneho počtu klientov, nutného pre poskytnutie služby

  • v prípade neuhradenia preddavkovej faktúry v stanovenom termíne, ak bola vystavená

  • v prípade nerešpektovania bezpečnostných pokynov zodpovednej osoby

7. Zodpovednosť za bezpečnosť klientov pri športových podujatiach
Každý klient spoločnosti pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa športového podujatia na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného inštruktora. V prípade voľby individuálnych aktivít musí účastník príslušného inštruktora informovať. Inštruktor má právo vylúčiť klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Vylúčenie alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin (týka sa to aj bodu č.6) sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany spoločnosti Funproduction s.r.o.

bottom of page